Regulamin Cmentarza

REGULAMIN  CMENTARZA

 1. Cmentarz w Grodkowie jest własnością Parafii Św. Michała Archanioła.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu oraz oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Rodzaje grobów i ich wymiary:
  - Grobowiec               - 2,40 m x 1,30 m + obrzeże 20 cm
  - Grób pojedynczy     - 2 m x 1 m + obrzeże 20 cm
  - Grób podwójny        - 2,10 m x 1,20 m + obrzeże 20 cm
  - Grób dziecka           - 1 m x 0,60 m + obrzeże 20 cm
  - Urna (duży grób)     - 2 m x 1 m + obrzeże 20 cm
  - Urna (mały grób)     - 1 m x 0,60 m + obrzeże 20 cm
 5. Przez opłatę za grób nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 6. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona prolongaty miejsca przez dokonanie opłaty, to administrator traktuje ten fakt, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 7. Grób ziemny nie może być użyty ponownie do pochówku przed upływem 20 lat.
 8. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz najbliższego otoczenia.
 9. Miejsca wcześniej wykupione powinny być oznakowane czytelną tabliczką – „miejsce wykupione”.
 10. Odstąpienie wykupionego miejsca może być dokonana tylko za pozwoleniem administratora cmentarza.
 11. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać wyznaczonych wymiarów grobu oraz nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów.
 12. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów.
 13. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 14. Za szkody (na innych grobach) wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 15. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscach do tego przeznaczonych.
 16. Wszystkie opłaty wynikające z regulaminu należy regulować w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
 17. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 18. Zabrania się na terenie cmentarza jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach, palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.

 

WYCIĄG Z DIECEZJALNEGO REGULAMINU  CMENTARZY PARAFIALNYCH

Free Joomla templates by L.THEME